Skattebegunstigelserne for aktieaflønningsprogrammer er nu afskaffet


22-12-2011

Ved vedtagelsen af lovforslag, L 31, den 21. december 2011 er de eksisterende regler om skattebegunstigelser for medarbejderaktieord­ninger nu blevet ophævet.

Ophævelsen gælder både generelle incitamentsordninger efter ligningslovens § 7 A, som giver mulighed for tildeling af båndlagte "favøraktier" for op til 10% af årslønnen og "gra­tisaktier" for op til kr. 22.800, og individuelle incitaments­ordninger efter lovens § 7 H, hvorefter medarbejderen kan modtage op til 10% af årslønnen i aktier, optioner eller teg­ningsretter med mulighed for skatteudskydelse og beskat­ning af aktierne som aktieindkomst.

Fælles for alle medarbejderaktieordninger bliver således fremover, at gevinsten ved medarbejderens deltagelse i ordningen beskattes som lønindkomst, og der vil blive pålagt arbejdsmarkedsbidrag.

For aktier vil beskatningen blive gennemført i det år, hvor medarbejderen erhverver endelig ret til aktierne, mens op­tioner og tegningsretter først vil blive beskattet på ud­nyttel­sestidspunktet, idet den eksisterende ordning efter lignings­lovens § 28 opretholdes.

Overgangsordning for ophævelsen af § 7 H-ordningen

Ophævelsen af § 7 H-ordningen får virkning for aftaler, der er indgået den 21. november eller senere. Ophævelsen får dog ikke virkning for tildelinger af medarbejderaktier, optioner og tegningsretter for eksisterende ordninger, hvor der inden den 21. november 2011 er indgået en ende­lig og bin­dende aftale mellem medarbejderen og arbejdsgi­veren om tildeling af aktier m.v.

Skatteministeriet har under høringen vedrørende lovforsla­get tilkendegivet, at overgangsreglen i så fald vil finde an­vendelse, uanset om der er knyttet betingelser til tildelin­gen af aktier m.v., eller til udnyttelsen af optioner og teg­ningsret­ter - som f.eks. økonomiske performancekrav.

Overgangsordning for § 7 A-ordningerne

Ophævelsen af ligningslovens § 7 A får virkning for tildelin­ger, der sker den 1. januar 2012 eller senere. Arbejdsgi­vere, der har planlagt at tildele medarbejderne aktier, op­tioner eller tegningsretter i 2011, kan altså nå at tildele disse med beskatning efter ligningslovens § 7 A frem til og med den 31. decem­ber 2011.

Der indføres desuden en overgangsordning, som indebæ­rer, at ophævelsen ikke får virkning for eksisterende aftaler mel­lem medarbejderen og arbejdsgiveren om tildeling af aktier m.v., der er indgået inden den 21. november 2011, og som in­debærer en aftalt tildeling senest den 31. de­cember 2012. For bruttolønsordninger er der således grund til at være særligt opmærksom.

Af lovforslagets bemærkninger til overgangsbestem­mel­sen fremgår det for disse ordninger, at hvis der er ind­gået en aftale med medarbejderen om tildeling af aktier m.v. mod en kontant lønnedgang i indkomståret 2012, vil denne ordning kunne opretholdes under ligningslovens § 7 A, hvis aftalen er indgået inden den 21. november 2011, og hvis tildelingen ifølge aftalen sker inden udgangen af ind­komståret 2012. Dette forudsætter dog naturligvis, at betingelserne for at lave en "bruttolønsaftale" i øvrigt er opfyldt.

Hvis bruttolønsaftalen undtagelsesvis har en varighed, der indebærer tildeling af aktier m.v. efter 31. december 2012, vil disse tildelinger ikke være omfattet af overgangsreglen.

Der indføres lønsumsafgift for aktieaflønning i den finan­sielle sektor og i andre lønsumspligtige virksomheder

Det følger desuden af lovforslaget, at der indføres løn­sums­afgift på aktieaflønningen i den finansielle sektor og i andre virksomheder omfattet af lønsumspligt. Aktier, op­tioner og tegningsretter for medarbejdere i lønsumsplig­tige virksom­heder skal herefter også inddrages i bereg­nings­grundlaget for lønsumsafgiften fra og med den 1. januar 2012.

Dette gælder dog ikke for optioner og tegningsretter til ak­tier omfattet af ligningslovens § 28, hvis disse er tildelt inden den 1. januar 2012.

For yderligere information kontakt advokat Anders Endicott Pedersen, Skatter og afgifter, eller advokat Henriette Stakemann, Arbejds- og ansættelsesret. Begge advokater kan endvidere kontaktes på telefon 33 12 11 33.

torn1 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies